PRO VYSTAVOVATELE
Svatojánský festival grilování 24.6. 2017, hrad Veveří, BRNO

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete SOUHLAS se zde uvedenými podmínkami zejména s Ceníkem a Všeobecnými podmínkami účasti a potvrzujete, že jste oprávněn(a) přihlášku podat.

PRODEJ SOBOTA 

9,30-18.00 


Ceník

Ceny jsou uvedeny jako konečné, pořadatel není plátcem DPH. 

Potravinářské výrobky (bez nápojů) - prodejní místo venkovní (max. 3x3 m, vlastní stánek) - 1 000 Kč 

Gastro (občerstvení) - prodejní místo venkovní (max. 3x3 m, vlastní stánek) - 1 500 Kč 

Řemeslník, řemeslné výrobky - prodejní místo venkovní (max. 3x3 m, vlastní stánek) - 700 Kč

Jiné - prodejní místo venkovní (max. 3x3 m, vybavení dodává pořadatel) - 700 Kč

Elektropřípojka - s ohledem na kapacitu na hradě Veveří je připojení na síť limitováno; v případě potřeby proudu kontaktujte pořadatele

Banner na pódiu po celou dobu konání akce, max. 1x2m - 2 500 Kč

Logo na všech prezentačních materiálech (programy, vstupenky, plakáty atd.) - 1 500 Kč

Partner akce - umístění loga na hlavní web slavností, elektronické a tištěné pozvánky, plakáty a tištěný program; moderátor představí firmu při losování ankety - 5 000 Kč

Hlavní partner akce - umístění loga na hlavní web slavností, elektronické a tištěné pozvánky, plakáty a tištěný program PLUS umístění reklamy velikosti min. 1/3 A4 na tištěné programy akce v nákladu 2 000 ks (obdrží každý návštěvník); hotová tisková data dodává partner dle instrukcí grafika (v případě výroby sazby bude účtován poplatek 2 000 Kč) PLUS moderátor představí firmu při losování návštěvnické soutěže a při všech vhodných vstupech - 10 000 Kč.


Všeobecné podmínky účasti

I. Pořadatel akce

EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM (ECEAT)

Sídlo: Radniční 14, 66601 Tišnov, IČ 687 28 948

Pořadatel je neplátce DPH

II. Vystavovatel

Vystavovatelé jsou právnické a fyzické osoby, které vyplnily přihlášku k účasti a kterým pořadatel potvrdil účast na akci.

III. Přihláška k účasti, přidělování výstavních /prodejních ploch

1. Přihláška k účasti zaslaná pořadateli je pro vystavovatele závazná.

2. Pořadatel rozhoduje o přijetí, krácení nebo odmítnutí přihlášky, aniž by byl povinen své rozhodnutí zdůvodňovat.

3. Pořadatel po obdržení přihlášky zašle Potvrzení o umístění expozice spolu s Podrobnými technickými instrukcemi.

4. Vystavovatel se zavazuje ke splnění všech závazků vzniklých jeho účastí. K případné změně domluvených podmínek a postupů je nutné předchozí schválení pořadatele.

5. Přidělenou výstavní plochu nesmí vystavovatel přenechat třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pořadatele.

IV. Nájemné výstavní plochy, reklama

1. Ceny se řídí aktuálním ceníkem.

V. Sankční podmínky

1. Vystavovatel může písemně bez sankce svou účast zrušit do 20 kalendářních dnů před termínem konání akce. Za rozhodný termín se považuje datum prokazatelného doručení výpovědi pořadateli.

2. V případě, že vystavovatel svou účast zruší méně než 20 kalendářních dnů před konáním akce, zavazuje se k úhradě smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč, jež bude použita k nové výrobě opravených tištěných podkladů akce (vstupenky, programy).

VI. Zboží a exponáty

1. Vystavovatel garantuje, že jím vystavované a prodávané zboží splňuje požadavky všech příslušných hygienických, bezpečnostních a protipožárních předpisů.

2. Vystavovatel se nesmí výrazným způsobem odchýlit svou nabídkou na akci od sortimentu, který uvedl v Přihlášce. Zejména je povinen respektovat výluky ze sortimentu. V opačném případě je pořadatel oprávněn vykázat vystavovatele okamžitě a bez náhrady z akce.

3. Odpovědní pracovníci vystavovatele nebo jimi pověřené osoby musí být přítomny na stánku po celou provozní dobu akce.

VII. Povinnosti vystavovatele

1. Vystavovatel je povinen dodržovat technicko-požární předpisy, směrnice pro provoz dočasné elektroinstalace včetně bezpečnosti práce a manipulace s veškerým technickým zařízením.

2. Vystavovatel je povinen dbát pokynů odpovědných pracovníků ostrahy, požární ochrany a pořadatele akce.

3. V případě, že se vystavovatel účastní na akci vlastním stánkem, je povinen dohodnout podrobnosti s pořadatelem nejpozději tři týdny před zahájením.

4. Vystavovatel je povinen si zajistit vhodné osvětlení stánku odpovídající povaze stánku, charakteru zboží a roční a denní době.

5. Vystavovatel odpovídá za veškerá zařízení poskytnutá pořadatelem a je povinen vrátit po skončení akce nepoškozená. Každé poškození výstavní plochy a zařízení pořadatele je vystavovatel povinen uvést do původního stavu nebo uhradit vzniklou škodu vyčíslenou pořadatelem.

6. Vystavovatel bere na vědomí přísný zákaz používání elektrických přímotopů, rychlovarných konvic a podobných zařízení, jejichž instalace nebyla řádně dohodnuta s pořadatelem. Nerespektování tohoto zákazu může mít za následek okamžité vykázání vystavovatele bez náhrady z akce.

VIII. Pojištění

1. Pořadatel neodpovídá vystavovateli ani jeho spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození exponátů, zboží, vybavení a zařízení stánku, obalů a balicího materiálu, bez ohledu na to, zda se zničení nebo jiné poškození stalo před zahájením, během akce či po jejím skončení.

2. Pořadatel doporučuje vystavovateli pojistit exponáty, zboží, vybavení a zařízení při dopravě na místo určení a po dobu trvání akce. Za účelem zamezení krádeží pořadatel doporučuje vystavovateli po celou dobu akce, montáže a demontáže zajistit na stánku účast minimálně 1 osoby. Eventuální náhradu škody vystavovatel uplatní výhradně u své pojišťovny, kde uzavřel pojištění, nikoliv u pořadatele.

IX. Propagace, inzerce, nápisy

1. Vystavovatel je oprávněn bezplatně propagovat své výrobky a služby pouze ve vlastní expozici/prodejním místě.

2. Vystavovatel má možnost propagovat své výrobky a služby mimo vlastní expozici/prodejní místo dle podrobných podmínek k příslušné akci, které jsou uvedeny ve zvláštním oddíle. 

X. Závěrečná ustanovení

1. V případě, že pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností ("vis maior") nemůže zahájit akci, zajistit konání akce nebo její části v celém výstavním prostoru či jeho části nebo na jiném místě konání akce, uvědomí o tom ihned vystavovatele. Veškeré závazky vzniklé pořadateli z uzavřené smlouvy o účasti vystavovatele zanikají. V tomto případě nepřísluší vystavovateli žádný nárok na náhradu vzniklých škod.

2. Není-li stanoveno jinak, pořadatel je oprávněn v případě porušení některého z ustanovení těchto "Všeobecných podmínek účasti" vyloučit vystavovatele z další účasti na akci. V takovém případě nevzniká vystavovateli žádný nárok na náhradu případných škod, nevyužitých služeb včetně reklamy ani dalších nákladů.

3. Pořadatel zpravidla vydává doplňující "Podrobné technické instrukce" a vystavovatel je povinen se jimi v plném rozsahu řídit. Jde zejména o upřesnění otevírací doby, doby nakládky a vykládky, výluky ze sortimentu atd.

4. "Všeobecné podmínky účasti" jakož i případné "Podrobné technické instrukce" jsou nedílnou součástí přihlášky na akci. Smluvní vztahy se řídí českým právem. Nepodaří-li se spory mezi smluvními stranami urovnat jednáním, bude o sporech rozhodovat věcně a místně příslušný Rozhodčí soud při Hospodářské a Agrární komoře ČR.

5. Vystavovatel zasláním přihlášky na akci souhlasí plně a bez výhrad s těmito podmínkami a potvrzuje, že je oprávněn závaznou přihlášku na akci podat.